در حال بارگذاری ...

این طور عقیده‌ی اسلامی داشتن به هیچ جا ضرر نمیزد؛ نه به استعمار امریکا و سیاست منطقه ای او و نه به استبداد آریامهری و مطامع آنها ضرر میزد. برای اینکه مردمی، آهسته در گوشه و کنار گاهی دو رکعت نمازشان را می خواندند؛ گاهی هم زیارت خودشان را می رفتند و گاهی هم شمعشان را روشن می کردند؛ سینه شان را می زدند و عزاداریشان را می کردند.

شهید باهنر

باید این نکته روشن شود که اسلام آریامهری با اسلام علی(ع) و اسلام امام خمینی فرق دارد. یکی از جاهایی که بین دو اسلام، فرق درست میشود اینجاست. در ایران، اسلام بود اما اسلام آریامهری، خیلی هم روضه خوانی و تشریفات ضریح درست کردن و اینکه چادری سرش بکند و برود مشهد دو رکعت نماز بخواند و امثال آن ترویج میشد و مردم تشویق میشدند؛ یک مراسم سنتی باستانی که مسجد رفتنش مثل دیدار از تخت جمشید و دیدار از یک موزه بود، تلقی میشد.