در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
حضرت مادر

 محور وحدت
حضرت مادر

محور وحدت

اسم همسرم را پرسید... گفتیم: فاطمه زهرا سرش را انداخت پایین... تا مرز اشک رفت... با همان حال زیر لب گفت ایشان مظهر حیا و پاکی هستند... عجب خانمی... صدیقه طاهره... چند لحظه ای چیزی نگفت و در حال خودش بود... سرش را بالا آورد گفت من هم اسم یکی از دخترانم را به اسم ایشان گذاشتم تا شاید شبیه ...

برگزیده,سیره اهل بیت(ع) |